متخصص سلامت در بلایا و فوریتها
مدیر گروه فوریت های پزشکی و سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی البرز
مدرس دوره های تخصصی در حوزه مدیریت بحران