دکتر زهرا اسکندری

مدیر گروه فوریت های پزشکی و سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی البرز